Avís Legal

DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DEL LLOC WEB

En Acompliment del deure d'informació estipulat a l'artícle 10 de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, QiQ Tècnics i Arquitectes com a titular del lloc web www.qiqta.cat, a continuació us comunica les dades identificatives exigides per la referida norma:
Denominació social: QiQ Tècnics i Arquitectes, S.L.P.
Domicili social: Cami Vell d'Ullastrell, 48 08232-Viladecavalls
CIF: B67491001
Direcció de correu electrònic: qiqtecnics@gmail.com
Dades d'inscripció en el Registre Mercantil: ...
La present informació conforma i regula les condicions d'us, les limitacions de Responsabilitat i les Obligacions que als Usuaris de la pàgina web que es publica sota el nom de domini www.qiqta.cat, asumeixen i és comprometen a respectar.

CONDICIONS D'US

La Utilització de la Pàgina atorga la Condició d'usuari de la Pàgina, be sigui persona física o jurídica, i obligatoriament implica l'aceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condiciones generals incloses a l'Avís Legal. Si l'Usuari no estigues d'acord amb les clàusules i condiciones d'us d'aquest Avís Legal, s'abstendrá d'utilitzar la Pàgina. Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions, per tant la versión publicada per a QiQ Tècnics i Arquitectes pot ser diferent en cada moment en què l'Usuari accedeixi al Portal. Per tant, l'Usuari ha de llegir l'Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en què accedeixi a la Pàgina.
A través de la Pàgina, QiQ Tècnics i Arquitectes facilita als Usuaris l'accés i la utilització de diversos continguts publicats per mitjà d'Internet per QiQ Tècnics i Arquitectes o per tercers autoritzats. L'Usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els continguts de conformitat amb la legislació vigent, l'Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, bé sigui per mitjà d'aquest avís legal o en qualsevol altre lloc dins dels continguts que conformen la Pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades. A aquest efecte, l'Usuari s'obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en l'Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar , inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per QiQ Tècnics i Arquitectes, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d' Internet (maquinari i programari).
L'Usuari s'obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en la Pàgina, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge , fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d'Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador.
Així mateix, de conformitat amb tot això, l'Usuari no podrà:
- Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització escrita i explícita de QiQ Tècnics i Arquitectes, que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès.
- Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el "copyright" i altres dades identificatives de la reserva de drets de QiQ Tècnics i Arquitectes o dels seus titulars, de les empremtes i / o identificadors digitals, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per seu reconeixement. L'Usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir i inclús d'intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Pàgina, i / o dels Continguts.


PROTECCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web qiqta.cat són de titularitat exclusiva de QiQ Tècnics i Arquitectes o de terceres persones físiques o jurídiques que n'han autoritzat l'ús. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l'article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d'aquests continguts, o d'altres que es puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

No s'autoritza en cap cas:
La presentació d'una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a QiQ Tècnics i Arquitectes per mitjà de framing.
La inserció d'una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de QiQ Tècnics i Arquitectes mitjançant in line linking.
L'extracció d'elements del lloc web que causi perjudici a QiQ Tècnics i Arquitectes conforme a les disposicions vigents.
L'ús comercial dels continguts del lloc web de QiQ Tècnics i Arquitectes.
L'ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de QiQ Tècnics i Arquitectes, sense el coneixement i l'autorització corresponent d'aquesta.
QiQ Tècnics i Arquitectes es reserva el dret d'instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d'infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web de QiQ Tècnics i Arquitectes, poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).

DADES DE NAVEGACIÓ
El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d'aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l'adreça URL del recurs demanat, l'hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l'arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l'estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de la persona usuària.
Aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús del lloc web de QiQ Tècnics i Arquitectes.
QiQ Tècnics i Arquitectes no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries del lloc web. L'ús d'aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l'accessibilitat i l'exploració segura i eficient del lloc.

RESPONSABILITAT AMB RELACIÓ ALS CONTINGUTS
En aplicació del que disposa la legislació vigent, en concret, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic i la Llei 29/2010, de 3 d'agost, dels mitjans electrònics, QiQ Tècnics i Arquitectes treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d'aquesta informació, d'aquests continguts i d'aquests serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels continguts la data d'actualització que en cada cas s'indiqui.
En aquest sentit QiQ Tècnics i Arquitectes es reserva el dret de modificar els continguts del web i d'eliminar-los, així com també de limitar o impedir l'accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia, amb l'objectiu d'acomplir la llei esmentada.
La informació que es pot oferir a través d'aquest lloc web no substitueix en cap cas la publicitat de les lleis, les disposicions generals i els actes que han de ser publicats o difosos en diaris o butlletins oficials. Les edicions impreses o publicacions electròniques dels diaris i butlletins oficials són les úniques que tenen caràcter oficial i autèntic.
QiQ Tècnics i Arquitectes no es fa responsable de la informació o dels continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça.Tot i això, d'acord amb el que disposa la Recomanació 1/2008 sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet, es revisen periòdicament els enllaços a altres pàgines web per tal d'evitar la inclusió d'enllaços que no compleixen la normativa de protecció de dades, així com la resta de normativa vigent.

JURISDICCIÓ
Per a qüestions que sorgeixin sobre la interpretació, aplicació i acompliment d'aquest Avís Legal, així com a reclamacions que poden derivar se del seu ús, totes les parts que intervinguin es sometent als Jutges i Tribunals de Terrassa, renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur que els hi pogués correspondre. La Legislació aplicable a aquest Avís Legal és per la Llei Espanyola. Copyright © 2019 - QiQ Tècnics i Arquitectes.
Reservats tots els drets d'autor per les lleis i tractats internacionals de propietat intel·lectual. Queda expressament prohibida la copia, reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà.